Projekt : JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA NACIONALNIH MANJINA ZA JAVNO DJELOVANJE – MEDIJSKA PODRŠKA MANJINSKOJ SAMOUPRAVI

Projekt financira : MATRA KAP PROGRAMA /VELEPOSLANTVO KRALJEVINE NIZOZEMSKU U RH

Implemtacija Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina , zaštita i razvoj manjinskih prava u hrvatskom društvu kompleksan je u dugoročan proces koji pored ostaloga zahtjeva i stalno educiranje , osposobljavanje i motiviranje svih subjekata manjinske politike : predstavnike manjinskih institucija i organizacija , struktura vlasti ( posebno lokalnih ), civilnog sektora , medija ...

U tom kontekstu posebno je značajno osposobljavanje manjinskih institucija i udruga na području javne komunikacije s ciljem kvalitetnijeg i uspješnijeg posredovanja manjinskih vrijednosti , interesa i potreba u javnom društvenom i političkom životu.

U okviru svojih kontinuiranih aktivnosti na području civilne edukacije Institut STINE će organizirati osposobljavanje predstavnika manjinskih institucija i organizacija , ali i predstavnika lokalnih medija koji se bave manjinskom problematikom .

Cilj je ovog projekta da doprinese osposobljavanju predstavnika manjinskih institucija za njihovo aktivnije sudjelovanje u javnom životu njihovih lokalnih zajednica .

Implementacija projekta realizirati će se kroz edukativni seminar " KAKO PREZENTIRATI I POSREDOVATI MANJINSKE INTERESE U JAVNOSTI " te kroz tiskanje priručnika " "ULOGA I MOGUĆNOSTI MANJINSKE SAMOUPRAVE " ( radni naslov ) koji bi trebao poslužiti kao trajni edukacijski materijal za različite subjekte manjinske politike .

Projekt će se realizirati u periodu srpanj 2013 – veljača 2014.


Intervjui i radijski prilozi:

Radio emisija: Aktualna pitanja ostvarivanja prava na dvojezičnost

Radio emisija: Ostvarivanje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina - izazovi promjena

Radio emisija: Nove medijske mogućnosti u promoviranju manjinskih prava

Radio emisija: Jačanje i razvijanje vrijednosti multietničkog društva

Radio emisija: "Posredovanje manjinskih interesa u javnosti"


Intervju s Davorom Gjenerom: NAKON ULASKA U EU SUOČENI SMO S REGRESIJOM MANJINSKE ZAŠTITE


Intervju s predsjednikom Savjeta za nacionalne manjine RH AleksandromTolnauerom: JAVNI MEDIJI MORAJU DATI SNAŽAN DOPRINOS RAZVOJU OPĆE DRUŠTVENE TOLERANCIJE