Dosadašnji projekti:

Među različitim informativno-edukativnim projektima koje je STINA do sada realizirala ističu se sljedeći:
 1. Informativno - edukacijske brošure "Iz drugog ugla" i "Izborna šansa" za parlamentarne izbore u Bosni i Hercegovini , 1998.
 2. Informativno - edukacijske brošure za lokalne izbore u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 1999.
 3. Lokalno novinarstvo u funkciji jačanja civilnog društva ,Hrvatska, 1999/2000.
 4. Radio emisije i brošura "Pravo na povratak i ostanak" o mogućnostima povratka hrvatskih izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu, 1999/2000.
 5. Informativno - edukacijski servis i radio emisije za opće izbore u Hrvatskoj, 2000.
 6. Regionalni Informativno - edukacijski servis i radio emisije za kulturu manjinskih prava i međuetničku toleranciju, Bosna I Hercegovina I Hrvatska , 2001.
 7. Radio emisije o mogućnostima i uvjetima povratka srpskih izbjeglica iz Hrvatske 2001.
 8. Regionalni infoservis za dvosmjerni povratak hrvatskih i srpskih izbjeglica, Bosna i Hercegovina , Hrvatska , SR Jugoslavija 2001.
 9. Seminar za mlade novinare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i SR Jugoslavije "Uloga medija u borbi protiv korupcije" 2002.
 10. Regionalni informativni servis za dvosmjerni povratak hrvatskih i srpskih izbjeglica , Bosna i Hercegovina, Hrvatska , SR Jugoslavija 2002
 11. Vodič kroz lokalnu demokraciju , Hrvatska, 2002
 12. Edukativno - informativni servis za promociju manjinskih prava i međuetničku toleranciju u Hrvatskoj, 2002/03.
 13. Medijska mreža za istinu i pomirenje, Bosna i Hercegovina , Srbija i Crna Gora, 2003.
 14. Edukativno - informativna medijska podrška implementaciji i zaštiti manjinskih prava i jačanju međuetničke tolerancije u Hrvatskoj, 2004/2005.
 15. Nacionalne manjine - mostovi suradnje i činioci stabilnosti među bivšim jugoslavenskim državama, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora , 2004/2005.
 16. Uloga medija u jačanju lokalne demokracije i razvoja civilnog društva, Hrvatska, 2004/2005

Tekući projekti:


 1.  
  više... (Index) (broj01.doc) (broj02.doc) (broj03.doc) (broj04.doc) (broj05.doc) (broj06.doc) (broj07.doc) (broj08.doc) (broj09.doc) (broj10.doc) (broj11.doc) (broj12.doc)

   

 2. Medijska promocija i civilna edukacija za zaštitu manjinskih prava i jačanje međuetničke tolerancije

          Agencija STINA koja već duže vremena radi na različitim medijskim i edukacijskim programima koji potiču kulturu manjinskih prava i međuetničke tolerancije započinje novi projekt na ovu temu.
          Cilj je ovoga projekta doprinijeti primjeni Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama, educirati i informirati javnost o značaju manjinskih prava i međuetničke tolerancije za stabilnost i demokratizaciju hrvatskog društva na putu u Europsku uniju, pomoći manjinama i njihovim udrugama da ostvare aktivniju ulogu u društvu te uopće doprinese jačanju kulture tolerancije u čitavom društvu.
          U okviru ovog projekta, koji će trajati godinu dana, emitirat će se dvotjedni elektronski servis za medije, tiskati mjesečni bilten za vijeća nacionalnih manjina, producirati promotivne radio emisije, organizirati seminari za novinare te tiskati edukativni priručnici.
          Ovi sadržaji namijenjeni su medijima, NGO-ima, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, lokalnim vlastima, svim institucijama koje žele pomoći da kultura zaštite manjinskih prava i duh tolerancije budu važan činilac stabilnosti i demokratičnosti hrvatskog društva.
          Projekt se realizira uz financijsku potporu Europske unije u okviru programa CARDS 2002: Promotion of Democracy and Human Rights.

  NEWSLETTERS

  više...

  (broj01.doc) (broj02.doc) (broj03.doc) (broj04.doc) (broj05.doc) (broj06.doc) (broj7/8.doc) (broj09.doc) (broj10.doc) (broj11.doc) (broj12.doc) (broj13.doc) (broj14.doc) (broj15.doc) (broj16.doc) (broj17.doc) (broj18.doc) (broj19.doc) (broj20.doc) (broj21.doc) (broj22.doc) (broj23.doc) (broj24.doc) (broj25.doc) (broj26.doc) (Index 1-26)
  (Odluka Savjeta za nacionalne manjine o raspodjeli
  sredstava za 2005)


  BILTEN "Manjinski forum"

          Kroz 12 brojeva "Manjinskog foruma" obrađene su, između ostalog, slijedeće teme: Konstituiranje vijeća nacionalnih manjina, Manjine u izbornom zakonodavstvu, Položaj Roma u Hrvatskoj i Europi, Nevladine udruge za zaštitu manjinskih prava, Obrazovanje i osposobljavanje nacionalnih manjina, Manjine i vjerske zajednice, Manjine i izbori, Europska unija i nacionalne manjine, Lokalni izbori i manjinska prava, Primjena Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama.
          Objavljeno je oko 300 priloga, a u Forumu je surađivalo 70 novinara, eksperata, saborskih zastupnika, predstavnika manjinskih organizacija, vijeća i koordinacija.
  MANJINSKI FORUM br.1., svibanj 2004. Vodeća tema: KONSTITUIRANJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA Pišu i govore: Aleksandar Tolnauer, Stojan Obradović, Sanja Vukičević, Nikola Mak, Furio Radin, Šemso Tanković, Ratko Gajica, Zdenka Čuhnil, Jene Adam, Goran Vežić, Nenad Vukadinović, Branko Galić, Siniša Tatalović i Davor Gjenero
  MANJINSKI FORUM br.2., lipanj 2004. Vodeća tema: MANJINE U IZBORNOM ZAKONODAVSTVU Pišu i govore: FurioRradin, Stojan Obradović, Zdenka Čuhnil, Goran Vežić, Šemso Tanković, Jadranka Kosor, Enis Zebić, Davor Gjenero i Vanja Škorić
  MANJINSKI FORUM br.3., srpanj 2004. Vodeća tema: POLOŽAJ ROMA U HRVATSKOJ I EUROPI Pišu i govore: Michael Guet, Stojan Obradović, Nazif Memedi, Goran Vežić, Bajro Bajrić, Alija Mešić, Branko Galić, Ilija Krneta, Milan Cimeša, Stjepan Malović, Alessandro Fracassetti, Sanja Vukčević, Zdenka Čuhnil i Nikola Mak
  MANJINSKI FORUM br.4., kolovoz 2004. Vodeća tema: NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA O MANJINSKIM PRAVIMA U RH Pišu i govore: Žarko Puhovski, Sanja Vukčević, Sanja Vukičević, Zoran Pusić, Gordana Vilović, Geza Stantić, Tena Erceg, Davor Derenčinović i Davor Gjenero
  MANJINSKI FORUM br.5., rujan 2004. Vodeća tema: POLOŽAJ STARIH I NOVIH MANJINA Pišu i govore: Čedomir Višnjić, Sanja Vukčević, Maurizio Tremul, Goran Vežić, Mirko Marković, Kasum Cana, Darko Fischer, Ivana Kukić, Bojan Munjin, Sanja Vukičević i Davor Gjenero
  MANJINSKI FORUM br.6., listopad 2004. Vodeća tema: PROVOĐENJE OKVIRNE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU MANJINSKIH PRAVA Pišu i govore: Silvio Forza, Čedomir Višnjić, Siniša Tatalović, David Orlović, Nazif Memedi, Sead Berberović, Zdenka Čuhnil, Milena Klajner, Sanja Zoričić-Tabaković, Vojislav Stanimirović, Goran Vežić, Alekdandar Tolnauer, Ljubomir Mikić, Stojan Obradović, Alan Phillips, Davor Kajin i Ivan-Filip Jakopović
  MANJINSKI FORUM br.7., studeni 2004. Vodeća tema: OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE NACIONALNIH MANJINA Pišu i govore: Saša Milošević, Goran Vežić, Ana Kovačević, Ivana Kukić, Jagoda Novak, Sanja Vukčević, Bojan Munjin, Kristina Babić, Biljana Kondić, Stojan Obradović i Tomislav Leniček
  MANJINSKI FORUM br.8.,prosinac 2004. Vodeća tema: MANJINE I VJERSKE ZAJEDNICE Pišu i govore: Danijel Prerad, Mladen Obrenović, Lovorka Kušan, Sanja Vukčević, Nikola Mak, Ivana Kukić, Predrag Azap, Mile Bogović i Sanja Vukičević
  MANJINSKI FORUM br.9., siječanj 2005. Vodeća tema: MANJINE I IZBORI Pišu i govore: Drago Hedl, Zdenka Čuhnil, Lenka Lalić, Antonija Horvat, Danijel Prerad, Bojan Munjin, Sanja Vukčević i Mladen Obrenović
  MANJINSKI FORUM br.10., veljača 2005. Vodeća tema: EUROPSKA UNIJA I NACIONALNE MANJINE Pišu i govore: Jagoda Novak, Antonija Horvat, Siniša Tatalović, Davor Gjenero, Jasna Mileta i Antun Brađašević
  MANJINSKI FORUM br.11., ožujak 2005. Vodeća tema: LOKALNI IZBORI I MANJINSKA PRAVA Pišu i govore: Lidija Basta - Fleiner, Jasna Baštić, Davor Gjenero, Goran Vežić, Mirko Galić, Milan Simurdić, Aleksandar Tolnauer, Čedomir Višnjić, Milorad Pupovac, Silvio Forza i Antonija Horvat

  MANJINSKI FORUM br.12., travanj 2005. Vodeća tema: PRIMJENA USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA Pišu i govore: Aleksandar Tolnauer, Stojan Obradović, Furio Radin, Nikola Mak, Šemso Tanković, Milorad Pupovac, Zdenka Čuhnil, Antonija Horvat, David D.Orlović, Silvio Forza i Goran Vežić

  SEMINARI

  I. JAVNOST I MANJINE
  Slavonski Brod 17-19.06.2004.
  Obrađivane teme:
  - Novi Ustavni zakon i manjinska politika u Hrvatskoj
  - Manjinska prava u postkonfliktnom društvu
  - Europski standardi u zaštiti prava nacionalnih manjina
  - Kako mediji tretiraju manjine
  - Mediji i borba protiv govora mržnje
  - Senzibiliziranje javnosti za manjinska pitanja
  - Etički aspekti izvještavanja o manjinama, itd.
  II. MANJINE KAO MOST REGIONALNE SURADNJE
  Vukovar 28-30.10.2004.
  Obrađivane teme:
  - Jačanje uloga manjina - doprinos demokratizaciji i stabilizaciji regije
  - Manjinske politike i europski model dobrosusjedstva
  - Mediji u razvoju postkonfliktne suradnje
  - Lokalni mediji u promociji manjinskih prava
  - Manjine i mogućnosti regionalne suradnje
  - Regionalni medijski potencijali u prevladavanju konflikata i stabilizaciji   regije
  - Kako graditi i kako koristiti regionalne medijske mreže
  III. ULOGA MEDIJA U PROMOVIRANJU KULTURE MANJINSKIH PRAVA I
       MEĐUETNIČKE TOLERANCIJE
  Vodice 28.-30.04.2005. 
  Savjet za nacionalne manjine i agencija STINA organizirali su od 28.-30. travnja 2005. u Vodicama III Edukativni seminar za urednike i novinare u medijima nacionalnih manjina i medijskim programima koji se bave nacionalnim manjinama. Cilj seminara bio je doprinijeti osposobljavanju urednika i novinara u spomenutim medijima i programima da manjinsku problematiku mogu kvalitetnije i adekvatnije prezentirati široj javnosti te doprinijeti senzibiliziranju javnosti i tzv. većinskih medija za manjinsku problematiku. Seminar je rezultirao i zaključcima.
  Obrađivane teme:
  - Ustavni zakon o nacionalnim manjinama: postignuća i prepreke
  - Uloga medija u promoviranju manjinskih prava
  - Nacionalne manjine i pravo na medije
  - Percepcija nacionalnih manjina u hrvatskim medijima
  - Primjeri dobre prakse: Kako manjinske probleme učiniti medijski
    relevantnim za širu javnost
  - Civilni sektor i medijski tretman manjinskih pitanja
  - Manjine u medijima: kako izbjeći marginalizaciju, senzacionalizam i   politizaciju manjinskih pitanja
  - Borba protiv medijske getoizacije manjinskih pitanja
  - Kako manjine trebaju komunicirati s javnošću

  EDUKATIVNI PRIRUČNICI
         
      

 3. Uloga lokalnih medija u jačanju lokalne demokracije i razvoju građanskog društva

          Cilj ovog projekta je trening i motiviranje lokalnih medija da educiraju, informiraju i motiviraju građane kako bi aktivno sudjelovali u lokalnoj samoupravi te kako bi kontrolirali lokalne vlasti.
          Projekt će se implementirati kao posebni mjesečni obrazovni servis (12 brojeva) za lokalne tiskane medije; 50 obrazovnih kontakt radio emisija uživo; 2 radionice za 30 lokalnih novinara te vodič kroz lokalnu demokraciju tiskan u obliku priručnika.
          Lokalni mediji imaju bitnu ulogu u kreiranju modela za aktivno sudjelovanje građana u jačanju lokalne demokracije. Mediji mogu bitno pridonijeti obrazovanju građana, stvaranju javnog dijaloga o lokalnim problemima (i projektima općenito) te načinima njihova rješavanja. Mediji također imaju bitnu ulogu čuvara lokalne demokracije. Lokalni mediji mogu postati bitan element u obrazovanju i motiviranju građana da se uključe u lokalnu demokraciju i jačanju građanskog društva kao osnovni preduvjet za navedene procese.
          Implementacijom ovog projekta STINA će pridonijeti obuci lokalnih medija za tu ulogu te će kroz njih povećati interes i motivirati građane da budu aktivniji i efikasniji sudionici u razvoju građanskog društva, demokratizaciji i reformama lokalnih zajednica.
          Projekt se realizira uz financijsku potporu Europske unije u okviru programa EIDHR 2001: European Initiative for Democracy and Human Rights.
  više... (broj01.doc) (broj02.doc) (broj03.doc) (broj04.doc)
  (broj05.doc) (broj06.doc) (broj07.doc) (broj08.doc)
  (broj09.doc) (broj10.doc)

 4. Nacionalne manjine - mostovi suradnje i činilac stabilizacije među državama bivše Jugoslavije

          Cilj ovoga projekta je utemeljiti i razviti medijsku mrežu za promicanje uloge nacionalnih manjina i međuetničke tolerancije kao činioca suradnje i stabilnosti zemalja u regiji i regije kao cjeline te obrazovati novinare za bavljenje ovim zahtjevnim temama.
          Pilot faza ovog projekta trajat će šest mjeseci i uključit će tri zemlje Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Srbiju i Crnu Goru. Projekt će realizirati agencija STINA (Split, Croatia), Institut Media Plan (Sarajevo. BiH) i Novosadska novinarska škola (Novi Sad, Srbija i Crna Gora).
          Regionalna dimenzija ovog projekta važna je kako bi se omogućila razmjena informacija, iskustava i rješenja kada je u pitanju položaj manjina ali i ukazalo na različite mogućnosti kako manjine od faktora konflikta mogu postati mostovi suradnje.
          Sustavno i kvalitetno medijsko pokrivanje ovih pitanja treba doprinijeti prevladavanju predrasuda i barijera koje su stvorene za vrijeme ratnih sukoba te političkih i ideoloških manipulacija koje su im prethodile. Razvoj kulture manjinskih prava i međuetničke tolerancije ključni je činilac jačanja civilnog društva i demokratskih procesa uopće.
          Također, realizacija ovog projekta omogućit će dodatno osposobljavanje novinara koji u njemu sudjeluju za postkonfliktnu komunikaciju i promociju različitosti za što novinari s područja bivše Jugoslavije nisu u dovoljnoj mjeri osposobljeni.
          Projekt će se realizirati u dvije osnovne forme:
          - dvotjedni elektronski bilten "REGIONALNI GLASNIK ZA PROMOCIJU KULTURE MANJINSKIH PRAVA I MEĐUETNIČKE TOLERANCIJE" koji će sadržavati analitičke priloge o problemima manjinskih prava i međuetničkoj toleranciji, primarno namijenjenih tiskanim medijima (ali i NGO-ima i drugim institucijama koje se bave ovim pitanjima)
          - periodične zajedničke radio-emisije (s prilozima iz sve tri zemlje) koje mogu biti osnova za kontakt-programe lokalnih radio stanica o manjinskim pravima i međuetničkim odnosima u zemljama uključenim u projekt.
          Realizaciju ovog projekta omogućio je THE BALKAN TRUST FOR DEMOCRACY.

  više... (broj01.doc) (broj02.doc) (broj03.doc) (broj04.doc) (broj05.doc) (broj06.doc) (broj07.doc) (broj08.doc) (broj09.doc) (broj10.doc) (broj11.doc) (broj12.doc)
  (index-hrv) (index-eng)

 5. Informativni servis za Bosnu i Hercegovinu
  Uz potporu The National Endowment for Democracy (NED, Washington) STINA u okviru svoga informativnog servisa pokriva i zbivanja i procese u dijelu Bosne i Hercegovine s pretežno hrvatskom većinom. Te servisne informacije (pisani i phono prilozi) su u prvom redu namijenjene nezavisnim medijima u oba entiteta BiH (Federaciji i Republici Srpskoj).
          Uz praćenje političkih zbivanja, kroz ovaj projekt STINA posebno prati i pitanja povratka izbjeglica, zaštite ljudskih i manjinskih prava, uspostavu međuetničkog povjerenja, djelovanje NGO-a i alternativnu političku scenu, hrvatsku politiku prema Bosni i Hercegovini, mogućnosti razvoja veće ekonomske suradnje itd.

 6. MEDIAnet
          ZaMirNET je početkom ožujka 2004. pokrenuo projekt MEDIANet s ciljem ostvarivanja regionalne suradnje civilnih inicijativa i predstavnika/ca medija i njihovog umrežavanja za promoviranje i unapređenje aktivističkog novinarstva i razvoja inkluzivnog, demokratskog društva.
          Ciljevi i nastojanja svih aktivnosti MEDIANeta objedinjeni su oko sljedećih okosnica:
          - Profesionalno unapređivanje i osnaživanje mladih novinara/ki i studenata/ica novinarstva kao i aktivista/ica civilnih inicijativa.
          - Promoviranje aktivističkog novinarstva kroz community radio, video produkciju i online aktivizam.
          - Edukacija za novinare/ke o slobodi medija, nezavisnim medijima, ljudskim pravima, rodnoj demokraciji, diversity reportingu i temama civilnoga društva.
          - Poticanje mladih novinara/ki na agažman u lokalnim zajednicama po pitanju razvoja nezavisnih aktivističkih medija, stjecanje i razvoj novinarskih vještina (community radio, video, online mediji).
          - Poticanje i osnaživanje aktivista/ica civilnih inicijativa pri odnosima s javnošću, razvoju novinarskih vještina i znanja.
          - Regionalno umrežavanje i suradnja civilnih inicijativa i medija sa svrhom međusobnog senzibiliziranja i razvijanja međusobne potpore.
          - Poticanje suradnje mladih novinara/ki i aktivista/ica civilnih inicijativa na osmišljavanje regionalnih medijskih projekta i facilitacija pri kreiranju istih.
          Projekt je namijenjen aktivistima/cama civilnih inicijativa, studentima/cama novinarstva i mladim novinarima/kama s područja Bosna i Hercegovine, Srbije i Crne Gore i Hrvatske i njihovom dodatnom obrazovanju na području ljudskih prava, javnog dijaloga, medijskih sloboda, te razvoja nezavisnih, alternativnih i aktivističkih medija (posebice aktivističkog videa, radija i online medija).
          U edukativnim programima projekta MEDIANet sudjeluje 52 sudionika i sudionica iz svake od obuhvaćenih država.
          MEDIANet se implementira u partnerstvu ZaMirNETa, Fakulteta političkih znanosti, Zagreb i izvještajne agencije STINA, Split, te u suradnji s Novosadskom novinarskom školom i Media Plan Institutom iz Sarajeva. U projekt je također uključen i Međunarodni centar za obrazovanje novinara središnje i istočne Europe - ICEJ, Opatija.
          Ciljne skupine:
          - studenti i studentice novinarstva, mladi novinari i novinarke, medijski aktivisti u građanskim udrugama i inicijativama na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije i Crne Gore.
          Projekt se realizira uz financijsku potporu Europske unije, Instituta Olof Palme i The Balkan Trust for Democracy.

Arhivirani projekti:
 1. REGIONALNI PROJEKT O MANJINAMA I MEĐUETNIČKOJ TOLERANCIJI - 2000.
          Agencije STINA and SAFAX uz sponzorstvo Westminster Foundation for Democracy u periodu listopad-studeni 2000. realizirali su prvi regionalni projekt edukacijsko-informativnog servisa za kulturu manjinskih prava i međuetničku toleranciju.
          Cilj ovog projekta kojega su koristili mediji, NGO-i i druge institucije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini bio je potaći sustavno i kompetentno informiranje i educiranje javnosti o značenju manjinskih prava i međuetničkoj toleranciji u postkonfliktnim društvima.
  više... (broj01.doc) (broj02.doc) (broj03.doc) (broj04.doc)
  (broj05.doc)
  (broj06.doc) (broj07.doc) (broj08.doc)
  (broj09.doc) (broj10.doc) (broj11.doc) (broj12.doc)

 2. REGIONALNI INFOSERVIS ZA HRVATSKE I SRPSKE IZBJEGLICE - 2001.
          Agencije STINA i SAFAX uz sponzorstvo OESS misije u Hrvatskoj organizirale su u periodu listopad - prosinac prvi regionalni infoservis za dvosmjerni povratak hrvatskih i srpskih izbjeglica.
          Cilj projekta je bio da inicira izravno informiranje izbjeglica u regiji (Hrvatskoj, BiH i SRJ) čiji su problemi povezani, o mogućnostima njihovog povratka - od stanja u njihovim domicilnim mjestima, preko pravnih i zakonskih procedura o povratku do konkretnih informacija o organizacijama i institucijama koje im pri povratku mogu pružiti pomoć.
  više..
  (povratak1.doc) (povratak2.doc) (povratak3.doc)
  (povratak4.doc) (povratak5.doc) (povratak6.doc)

 3. Regionalni infoservis za hrvatske i srpske izbjeglice - 2002.
  Agencije STINA i SAFAX uz sponzorstsvo OESS misije u Hrvatskoj organizirale su u periodu listopad - prosinac 2001. prvi regionalni infoservis za dvosmjerni povratak hrvatskih i srpskih izbjeglica.
          Cilj projekta je bio iniciranje izravnog informiranja izbjeglica u regiji (Hrvatskoj, BiH i SRJ) čiji su problemi međusobno povezani, o mogućnostima njihovog povratka - od stanja u njihovim domicilnim mjestima, preko pravnih i zakonskih procedura o povratku do konkretnih informacija o organizacijama i institucijama koje im pri povratku mogu pružiti pomoć
          Uz novu potporu OESS-a STINA nastavlja s realizacijom ovog projekta.
          Do kraja godina STINA će objaviti 9 novih brojeva elektronskog Informativnog biltena "POVRATAK" sa najaktualnijim sadržajima od interesa za hrvatske i srpske izbjeglice, potencijalne povratnike. Uz bilten producirati će se i 12 posebnih radio emisija namijenjenih potencijalnim povratnicima s ciljem upoznavanja sa stanjem u svojim domicilnim mjestima te dvije tiskane brošure (jedna namijenjena hrvatskim izbjeglicama, a jedna srpskim) sa svim relevantnim informacijama koje im mogu pomoći i oko odluke o povratku i pri samom povratku ako se za njega odluče.

  više...

  (povratak1.doc) (povratak2.doc) (povratak3.doc)
  (povratak4.doc) (povratak5.doc) (povratak6.doc)
  (povratak7.doc) (povratak8.doc) (povratak9.doc)

 4.  
 5. Informativno - edukativni servis o manjinskim pravima i međuetničkoj toleranciji 2002-2003.
  Uz sponzorstvo Izaslanstva Evropske komisije u Hrvatskoj STINA počinje s realizacijom projekta "Edukacijsko - informativnog servisa o manjinskim pravima i međuetničkoj toleranciji".         U okviru ovog projekta koji će trajati godinu dana STINA će producirati dvotjedni elektronski bilten, radio emisije te dva posebna tiskana priručnika čiji su sadržaji namijenjeni medijima, NGO-ima, različitim institucijama koje se bave manjinskom i međuetničkom problematikom te predstavnicima lokalnih vlasti i političkim aktivistima.
          Cilj ovog projekta je doprinijeti kompetentnom informiranju i edukaciji javnosti o vrijednostima i značenju uvažavanja i zaštite manjina, međuetničkoj toleranciji te modelima organizacije suživota u multietničkim zajednicama kao nezaobilaznih uvjeta za cjelovitu demokratizaciju i puni razvoj hrvatskog društva na putu u evropske integracije.

  više...

  (broj01.doc) (broj02.doc) (broj03.doc) (broj04.doc) (broj5/6.doc) (broj07.doc) (broj08.doc) (broj09.doc) (broj10.doc) (broj11.doc) (broj12.doc) (broj13.doc) (broj14.doc) (broj15/16.doc) (broj17.doc) (broj18.doc) (broj19.doc) (broj20.doc) (broj21.doc) (broj22/23.doc) (broj24.doc) (broj25/26.doc)

   

 6. Vodič kroz lokalnu demokraciju - 2003.
  Uz sponzorstvo Westminster Foundation for Democracy STINA realizira projekt "Vodič kroz lokalnu demokraciju". Kroz 15 posebnih kontakt radio emisija i jedan tiskani priručnik obradit će se niz relevantnih pitanja o funkcioniranju lokalne samouprave i mogućnostima većih aktiviranja i sudjelovanja građana u životu lokalnih zajednica.
          Cilj ovog projekta je educiranje i poticanje građana na sudjelovanje u političkom životu svojih lokalnih zajednica, ostvarivanje većeg utjecaja na lokalne organe vlasti i kontroliranje, te kroz razvoj građanskih inicijativa doprinositi jačanju civilnog društva.

 7. Mreža nezavisnih novinara za centralnu i istočnu Europu - NIJ
  The Network of Independent Journalists Mreža nezavisnih novinara (NIJ) osnovana je od strane Instituta za razvoj demokracije u Istočnoj Europi (IDEE), Washington) 1993. s ciljem da potakne i podupre jaču suradnju nezavisnih medija i novinara u regiji u analizi tranzicijskih zbivanja i procesa u Istočnoj i Centralnoj Europi te državama bivšeg Sovjetskog saveza te da razvije medijske kanale koji mogu pružiti bolje, informativnije i vjerodostojnije izvještavanje i analize o problemima ovih zemalja.
          Na taj način NIJ je postao svojevrsni forum za uspoređivanje tranzicijskih iskustava zemalja u regiji, njihovih slabosti ali i demokratskih iskoraka.
          Od 1994. godine NIJ uz potporu IDEE koordinira STINA.
          Od 1997. NIJ je postao tjedni servis koji osigurava produbljene analize i prati aktualna zbivanja u regiji.
          Kao tjedni servis NIJ je do sada producirao više od 280 brojeva sa preko 1000 članaka. Više od 50 novinara iz 30 zemalja istočne i centralne Europe i bivšeg Sovjetskog Saveza sudjelovalo je u NIJ projektu. Servis je koristilo više od 250 medija, NGO-a, međunarodnih organizacija, istraživačkih institucija, predavača i istraživača iz 40 zemalja.
          NIJ je sponzorirao IDEE, a arhiva NIJ-a dostupna je na  www.idee.org.