IPA 2009

 

Program rada

Predavanja na seminaru:

FUNKCIONIRANJE VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
IZGRADNJA GRAĐANSKE POLITIČKE KULTURE KAO VAŽAN FAKTOR ZAŠTITE I RAZVOJA MANJINSKIH PRAVA
NOVA POLITIKA HRVATSKOG REGIONALIZMA I ZAŠTITA MANJINSKIH PRAVA
POVRATAK U FUNKCIJI RAZVOJA I DOBROBITI DRUŠTVA
PRETPOSTAVKE OBNOVE MULTIETNIČKIH LOKALNIH ZAJEDNICA: OD POVRATKA DO SUŽIVOTA